Archive for ‘Legal’

24 febrero 2011

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

El DOUE del dia 23 de febrero, publica esta Directiva, que tiene por objeto  la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales con el objetivo de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de esta manera la competitividad de las empresas y, en particular, de las PYME y que resulta de aplicación sobre todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.

Texto íntegro de la Directiva

Anuncio publicitario
1 febrero 2011

Ley de lucha contra la morosidad

La Ley 15/2010 de 5 de julio, modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y establece  medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Ámbito de aplicación

La norma es de aplicación sobre todos los pagos que se realicen como contraprestación de las operaciones comerciales entre empresas, o entre empresas y las Administraciones Públicas, dejando fuera de su ámbito de aplicación a los proveedores de inmovilizado i a los acreedores por arrendamiento financiero. Mientras que la norma anterior  permitía el establecimiento de plazos de pago por acuerdo entre las partes, la nueva Ley establece las siguientes condiciones:

 • Entre empresas: se establece un plazo máximo de 60 días, definiendo en periodo transitorio hasta el 2013, durante este periodo de transición el plazo máximo de pago será de 85 días hasta finales del 2011 y de 75 días hasta el 2012.
 • Con el sector público: se reduce a un plazo de 30 días el periodo de pago, que será de aplicación a partir del 1 de enero del 2013. También se establece un plazo transitorio de la entrada en vigor. 55 días durante el 2010, 50 días durante el 2011 y 40 durante el 2012.
 • Respecto a las empresas vigentes en obra pública, se establece una excepción en cuanto a los plazos, pasando  a ser 120 días hasta finales del 2011, 90 días hasta  finales del 2012 y 60 días a partir del 2013.

La presenta Ley elimina la plena libertad por parte de las partes a pactar plazos de pago diferentes a los establecidos en la presente norma.

Cómputo del plazo de pago

De acuerdo con la nueva norma el cómputo para determinar el plazo de pago lo establecerá la recepción  de la mercancía o servicio, no pudiendo ser éste superior a 30 o 60 días según la transacción sea con la Administración o con otra empresa, respectivamente. Los días se computaran como días naturales del año y por tanto se incluyen los días de vacaciones.

Información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales

La nueva Ley obliga a las empresas a publicar de forma expresa las obligaciones sobre los plazos de pago a los proveedores en la memoria de las Cuentas Anuales de la sociedad.

El ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas)ha dictado una Resolución en fecha de 29 de diciembre del 2010 sobre la información a incorporar en la memoria.

 • Para las empresas que elaboran el modelo normal de memoria:

a) Importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

b) Plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

c) Importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un plazo superior al establecido en la norma.

 • Las empresas que elaboran sus cuentas de acuerdo al modelo abreviado habrán de informar sobre los apartados a) y c) anteriores.

Para el primer ejercicio de aplicación de la norma, las empresas sólo habrán de facilitar información relativa al importe del saldo pendiente de pago a proveedores que , a la fecha del cierre, acumulen un aplazamiento superior.

Definiciones

 • Plazo medio ponderado excedido de pagos (PMEP)

Importe resultante del cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y  en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 • Proveedores

Acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servicios.


17 enero 2011

Novetats Fiscals 20011

Com a conseqüència de la aprovació de diferents lleis en el últim període de l’any adjuntem un recull de mesures que poden ser d’especial interès , entre d’altres les publicades en el Reial Decret Llei 13/2010 de data 3 de desembre de 2010 de Recull de mesures en el àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació de treball publicades en i en els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011, Llei 39/2010, de 22 de desembre de 2010.

Impost sobre Societats

Per tots els períodes impositius començats a partir de 1 de gener de 2011, s’introdueixen modificacions en el text refós de la Llei del Impost sobre Societats vigent, les principals modificacions introduïdes son:

1. A les entitats o persones vinculades amb import net de xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros no se’ls exigirà que documentin les operacions vinculades sempre i quan el total de operacions vinculades no superi el import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat. (modificació art. 16.2)

2. S’augmenta el límit per poder ser considerat PYME i per tant per poder acollir-se als avantatges fiscals d’aquestes societats, a partir de l’1 de gener de 2011 es podran acollir al règim especial d’empreses de reduïda dimensió les societats que en el període immediatament anterior hagin tingut una xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros (fins ara 8 milions) (modificació art. 108). Quan l’entitat sigui de nova creació la xifra de negocis s’elevarà a l’any i quant formi part d’un grup d’empreses, en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, el import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats del grup. Aquest règim també serà d’aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents al període impositiu en el que l’entitat superi els 10 milions d’euros sempre que l’entitat hagi complert els requisits exigits en aquell període i en els dos anteriors.

3. El tipus de gravamen de les empreses de reduïda dimensió, segons els límits establerts en l’apartat anterior, serà el següent :

 • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 25% .(abans fins a 120.202,41)
 • El import restant 30%.

4. El tipus de gravamen de les entitats que en els períodes impositius iniciats en els anys 2009, 2010 i 2011 hagin tingut una xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i una plantilla mitja inferior a 25 treballadors, serà el següent:

a) Per les entitats amb períodes impositius iniciats al 2009 (només per societats que tanquin l’exercici entre el 3 i el 31 de desembre de 2010) o al 2010

 • Base imposable entre 0 i 120.202,41 euros 20%
 • El import restant 25%.

b) Per les que hagin iniciat el seu període impositiu l’exercici 2011

 • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 20%
 • El import restant 25%

5. Llibertat d’amortització dels elements nous del actiu material tangible. S’estableix un règim fiscal de llibertat d’amortització de les inversions noves en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques (tant societats com empresaris o professionals) , sense que es condicioni aquest incentiu al manteniment d’ocupació, tal i com s’exigia en la normativa anterior. A més, a partir de l’any 2011 aquest incentiu fiscal amplia el seu àmbit temporal d’aplicació fins l’any 2015.

6. Modificacions Llei Pressupostos:

Estaran obligats a aplicar la modalitat de l’ article 45.3 (càlcul mitjançant el balanç al trimestre corresponent, a multiplicar pel tipus impositiu corresponent multiplicat pel percentatge per 5/7) aquells que superin la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors.

La deducció del fons de comerç s’adapta a las directrius europees, afegint a l’articulat de la Llei el fet de què la deducció no serà d’ aplicació a les adquisicions de valors representatius de la participació en fons propis de entitats residents en altre Estat membre de la Unió Europea, realitzades a partir de 21 de desembre de 2007.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Llei 39/2010)

1. S’afegeixen dos trams a l’escala de gravamen de l’impost, el de 120.000 euros i el de 175.000 euros, aquests nous trams estaran gravats al de 22,5% i el 23,5% en la part estatal, a falta de concretar el tram autonòmic.

2. Les retribucions plurianuals, que es beneficiaven amb una reducció del 40%, ara tindran un límit de 300.000 euros per beneficiar-se d’aquesta.

3. Es modifica el tipus de gravamen passant a ser renta de l’estalvi les percepcions derivades de les reduccions de capital social amb devolució d’aportacions de socis de les SICAV, igualment en el supòsit de repartiment de prima de emissió d’ accions a aquests últims, corregint-se així l’actual diferiment de la tributació que es produïa.

4. Deducció per Vivenda Habitual: A partir de l’1 de gener de 2011 només serà aplicable als contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals, establint un règim transitori que permetrà continuar fent la deducció corresponent a aquells que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició ja gaudien d’aquest benefici fiscal.

5. S’eleva del 50% al 60% la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament de béns immobles destinats a vivenda. S’afegeix una disposició transitòria en la qual s’amplia l’aplicació de la reducció del 100 per 100 per aquests lloguers, fins que el arrendatari compleixi 35 anys d’edat i quan el contracte d’arrendament s’hagués celebrat amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 amb el citat arrendatari.

6. Deducció per lloguer de vivenda habitual, pels contribuents amb una base imposable inferior a 24.107,20 euros, aplicant un 10,05% de la quantitat total pagada en concepte de lloguer en el període impositiu , amb un màxim de:

a) Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros, 6.040 euros

b) Quan la base imposable estigui entre 17.707,20 euros i 24.107,20 euros, 9.040 euros menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros.

Impost sobre la Renta dels no residents (Llei 39/2010)

S’equipara amb la jurisprudència comunitària afegint a la nostra legislació per que restin exempts els dividends distribuïts per societats filials residents en Espanya a societats matrius residents en la Unió Europea o als seus establiments permanents, amb el percentatge de participació requerit per la normativa de l’Impost sobre Societats en lo relatiu a l’aplicació de la deducció del 100% per evitar la doble imposició interna en el pagament de dividends.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (RDL 13/2010)

Queden exempts de l’impost la constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions de socis que suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva de les societats o del domicili social d’una Societat quan ni una ni l’altre estiguessin prèviament situades en un Estat membre de la Unió Europea, a partir del 3 de desembre de 2010.

Cambres de Comerç (RDL 13/2010)

Modificació d’articles de la Llei de Cambres amb l’objectiu d’eliminar l’obligatorietat de pertànyer a les Cambres i de pagar la quota cambral.

Mesures per agilitzar i simplificar la constitució de societats mercantils de capital (RDL 13/2010)

S’ agilitza la constitució de societats. La reforma permetrà que tots els tràmits necessaris per la constitució de societats de responsabilitat limitada puguin portar-se a termini, amb caràcter general, en un màxim de cinc dies, exceptuant només aquells casos en que l’elevada quantia del capital o la complexitat de la estructura societària exigeixi un examen més detallat.

L’Objectiu és que la constitució d’una societat limitada es dugui a terme, en un termini màxim d’un a cinc dies, i amb uns aranzels notarials i registrals més reduïts.

S’eliminen les obligacions de publicitat en diaris d’actes societaris com constitució, modificació d’estatuts, reducció de capital, convocatòria de juntes d’accionistes o dissolució.

Notificació electrònica de requeriments.

En el Reial decret 1363/2010 de 29 d’ octubre es van produir una sèrie de novetats en la notificació de requeriments, procedim a detallar breument els punts informatius més importants:

1.- Apareix l’obligació de rebre per mitjans electrònics, comunicacions i notificacions i requeriments d’Hisenda a les Societats Anònimes (NIF lletra A) i de Responsabilitat Limitada (NIF lletra B), la notificació electrònica passa a ser la forma habitual de notificació de les actuacions de la Agència Tributaria. Les notificacions es faran a través d’una adreça de correu electrònic que facilitarà l’Administració Tributària.

2.- La Agència Tributaria, prèviament al inici de l’obligació, notificarà per carta als obligats a rebre les comunicacions la inclusió en el sistema.

3.- L’accés al compte el podran efectuar directament l’obligat tributari o mitjançant un apoderat amb un apoderament específic per rebre notificacions telemàtiques de la Agència Tributaria. Per poder accedir a aquests correus electrònics s’haurà d’obtenir certificat electrònic, el qual es pot aconseguir de forma gratuïta en les Oficines de la Administració Tributària.

4.- Els efectes de la notificació es produiran en el moment de l’ accés al contingut del acte notificat o si no s’efectua l’accés en el termini de 10 dies naturals des de la seva posada a disposició en aquesta direcció electrònica. Transcorregut el termini indicat de 10 dies, la notificació s’entén practicada i així constarà a la bústia electrònica.

Entrada en vigor de la responsabilitat penal de les empreses

Segons l’última reforma del Codi Penal les persones jurídiques poden ser responsables penalment, fet totalment nou a Espanya, dels presumptes delictes comesos en nom de la pròpia empresa o pels directius o empleats de la mateixa (incrementa el risc pels Administradors).

És responsabilitat de l’empresa el disposar d’un sistema de control intern que permeti la detecció i denúncia de les persones que puguin cometre alguna acció delictiva, de les característiques que el Codi especifica, per no ser responsable subsidiari d’aquests actes i, per tant, no ser imputat i condemnat amb penes que puguin portar a la dissolució de la pròpia empresa. Aquesta responsabilitat penal només afecta les empreses privades, el sector públic queda fora d’aquesta regulació.

Bases cotització autònoms (Llei 39/2010)

Es modifiquen les bases mínimes i màximes de cotització per als autònoms el 2011. S’incrementen les quanties i es modifica l’àmbit temporal per seleccionar la base màxima a partir dels 47 anys.

Com a norma general les bases de cotització en autònoms pel 2010 queden fixades en les quanties següents:

 • Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.
 • Base màxima de cotització: 3.230,10 euros mensuals

Factura electrònica

A partir de l’1 de novembre de 2010, totes les persones físiques o societats mercantils que emetin factures a les Administracions Públiques de l’Estat han de fer-ho obligatòriament mitjançant el sistema de factura electrònica.

Aquesta mesura pretén fomentar, inicialment a través de la facturació a l’Administració de l’Estat i intentant estendre el seu ús a la resta d’operacions mercantils, la utilització d’aquest sistema electrònic d’emissió, enviament i recepció de factures.

Informació facilitada per DS Advocats i Economistes

Etiquetas: , , ,
30 septiembre 2009

Contratos servicios TIC para pymes y autónomos

Fundetec y la Generalitat de Catalunya han elaborado un conjunto de 30 contratos estándar a la hora de contratar productos y servicios relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para que pymes y autónomos de toda España puedan utilizarlos de forma gratuita.

Su objetivo es favorecer la confianza en los proveedores, garantizar sus derechos como clientes y superar la barrera del desconocimiento cuando necesiten implantar las tecnologías en sus negocios.

contrato

 

 

 

 

contratos servicios TIC para pymes y autónomos

A %d blogueros les gusta esto: