Archive for ‘AEAT’

14 marzo 2011

Sistema de Notificaciones Electrónicas Obligatorias (NEO)

Con la entrada en vigor del Real decreto 1363/2010 de 29 de octubre, Hacienda està contactando con las empresas para informarles de la nueva obligación de estar dentro del Sistema de Notificación Electrónica Obligatoria (NEO); por este motivo la Administración Tributaria habilitará a los contribuyentes una Dirección Electrónica Obligatoria (DEH), a través de la cual se le notificaran cualquier actuación.

La inclusión en el sistema DEH se podrá realizar:

  • mediante notificación por escrito por procedimientos no electrónicos, que podrá estar anexada en cualquier actuación por parte de la Administración, o de forma individual.
  • de manera voluntaria por parte del contribuyente y de forma electrónica  a través e la oficina electrónica de la AEAT.

El acceso al buzón de la dirección DEH se podrá realizar directamente por parte del obligado tributario o mediante un apoderamiento expreso para recibir este tipo de notificaciones. En ambos casos se requiere un certificado electrónico admitido por la AEAT.

Los efectos de la notificación se producirán en el momento del acceso al contenido del acto notificado, transcurrido un plazo de diez días naturales, desde el momento que la Administración pone a disposición del obligado tributario la notificación, se entenderá practicada dicha notificación.

Más información en Notificaciones Electrónicas Obligatorias


Anuncio publicitario
Etiquetas: , , ,
17 enero 2011

Novetats Fiscals 20011

Com a conseqüència de la aprovació de diferents lleis en el últim període de l’any adjuntem un recull de mesures que poden ser d’especial interès , entre d’altres les publicades en el Reial Decret Llei 13/2010 de data 3 de desembre de 2010 de Recull de mesures en el àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació de treball publicades en i en els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011, Llei 39/2010, de 22 de desembre de 2010.

Impost sobre Societats

Per tots els períodes impositius començats a partir de 1 de gener de 2011, s’introdueixen modificacions en el text refós de la Llei del Impost sobre Societats vigent, les principals modificacions introduïdes son:

1. A les entitats o persones vinculades amb import net de xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros no se’ls exigirà que documentin les operacions vinculades sempre i quan el total de operacions vinculades no superi el import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat. (modificació art. 16.2)

2. S’augmenta el límit per poder ser considerat PYME i per tant per poder acollir-se als avantatges fiscals d’aquestes societats, a partir de l’1 de gener de 2011 es podran acollir al règim especial d’empreses de reduïda dimensió les societats que en el període immediatament anterior hagin tingut una xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros (fins ara 8 milions) (modificació art. 108). Quan l’entitat sigui de nova creació la xifra de negocis s’elevarà a l’any i quant formi part d’un grup d’empreses, en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, el import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats del grup. Aquest règim també serà d’aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents al període impositiu en el que l’entitat superi els 10 milions d’euros sempre que l’entitat hagi complert els requisits exigits en aquell període i en els dos anteriors.

3. El tipus de gravamen de les empreses de reduïda dimensió, segons els límits establerts en l’apartat anterior, serà el següent :

  • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 25% .(abans fins a 120.202,41)
  • El import restant 30%.

4. El tipus de gravamen de les entitats que en els períodes impositius iniciats en els anys 2009, 2010 i 2011 hagin tingut una xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i una plantilla mitja inferior a 25 treballadors, serà el següent:

a) Per les entitats amb períodes impositius iniciats al 2009 (només per societats que tanquin l’exercici entre el 3 i el 31 de desembre de 2010) o al 2010

  • Base imposable entre 0 i 120.202,41 euros 20%
  • El import restant 25%.

b) Per les que hagin iniciat el seu període impositiu l’exercici 2011

  • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 20%
  • El import restant 25%

5. Llibertat d’amortització dels elements nous del actiu material tangible. S’estableix un règim fiscal de llibertat d’amortització de les inversions noves en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques (tant societats com empresaris o professionals) , sense que es condicioni aquest incentiu al manteniment d’ocupació, tal i com s’exigia en la normativa anterior. A més, a partir de l’any 2011 aquest incentiu fiscal amplia el seu àmbit temporal d’aplicació fins l’any 2015.

6. Modificacions Llei Pressupostos:

Estaran obligats a aplicar la modalitat de l’ article 45.3 (càlcul mitjançant el balanç al trimestre corresponent, a multiplicar pel tipus impositiu corresponent multiplicat pel percentatge per 5/7) aquells que superin la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors.

La deducció del fons de comerç s’adapta a las directrius europees, afegint a l’articulat de la Llei el fet de què la deducció no serà d’ aplicació a les adquisicions de valors representatius de la participació en fons propis de entitats residents en altre Estat membre de la Unió Europea, realitzades a partir de 21 de desembre de 2007.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Llei 39/2010)

1. S’afegeixen dos trams a l’escala de gravamen de l’impost, el de 120.000 euros i el de 175.000 euros, aquests nous trams estaran gravats al de 22,5% i el 23,5% en la part estatal, a falta de concretar el tram autonòmic.

2. Les retribucions plurianuals, que es beneficiaven amb una reducció del 40%, ara tindran un límit de 300.000 euros per beneficiar-se d’aquesta.

3. Es modifica el tipus de gravamen passant a ser renta de l’estalvi les percepcions derivades de les reduccions de capital social amb devolució d’aportacions de socis de les SICAV, igualment en el supòsit de repartiment de prima de emissió d’ accions a aquests últims, corregint-se així l’actual diferiment de la tributació que es produïa.

4. Deducció per Vivenda Habitual: A partir de l’1 de gener de 2011 només serà aplicable als contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals, establint un règim transitori que permetrà continuar fent la deducció corresponent a aquells que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició ja gaudien d’aquest benefici fiscal.

5. S’eleva del 50% al 60% la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament de béns immobles destinats a vivenda. S’afegeix una disposició transitòria en la qual s’amplia l’aplicació de la reducció del 100 per 100 per aquests lloguers, fins que el arrendatari compleixi 35 anys d’edat i quan el contracte d’arrendament s’hagués celebrat amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 amb el citat arrendatari.

6. Deducció per lloguer de vivenda habitual, pels contribuents amb una base imposable inferior a 24.107,20 euros, aplicant un 10,05% de la quantitat total pagada en concepte de lloguer en el període impositiu , amb un màxim de:

a) Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros, 6.040 euros

b) Quan la base imposable estigui entre 17.707,20 euros i 24.107,20 euros, 9.040 euros menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros.

Impost sobre la Renta dels no residents (Llei 39/2010)

S’equipara amb la jurisprudència comunitària afegint a la nostra legislació per que restin exempts els dividends distribuïts per societats filials residents en Espanya a societats matrius residents en la Unió Europea o als seus establiments permanents, amb el percentatge de participació requerit per la normativa de l’Impost sobre Societats en lo relatiu a l’aplicació de la deducció del 100% per evitar la doble imposició interna en el pagament de dividends.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (RDL 13/2010)

Queden exempts de l’impost la constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions de socis que suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva de les societats o del domicili social d’una Societat quan ni una ni l’altre estiguessin prèviament situades en un Estat membre de la Unió Europea, a partir del 3 de desembre de 2010.

Cambres de Comerç (RDL 13/2010)

Modificació d’articles de la Llei de Cambres amb l’objectiu d’eliminar l’obligatorietat de pertànyer a les Cambres i de pagar la quota cambral.

Mesures per agilitzar i simplificar la constitució de societats mercantils de capital (RDL 13/2010)

S’ agilitza la constitució de societats. La reforma permetrà que tots els tràmits necessaris per la constitució de societats de responsabilitat limitada puguin portar-se a termini, amb caràcter general, en un màxim de cinc dies, exceptuant només aquells casos en que l’elevada quantia del capital o la complexitat de la estructura societària exigeixi un examen més detallat.

L’Objectiu és que la constitució d’una societat limitada es dugui a terme, en un termini màxim d’un a cinc dies, i amb uns aranzels notarials i registrals més reduïts.

S’eliminen les obligacions de publicitat en diaris d’actes societaris com constitució, modificació d’estatuts, reducció de capital, convocatòria de juntes d’accionistes o dissolució.

Notificació electrònica de requeriments.

En el Reial decret 1363/2010 de 29 d’ octubre es van produir una sèrie de novetats en la notificació de requeriments, procedim a detallar breument els punts informatius més importants:

1.- Apareix l’obligació de rebre per mitjans electrònics, comunicacions i notificacions i requeriments d’Hisenda a les Societats Anònimes (NIF lletra A) i de Responsabilitat Limitada (NIF lletra B), la notificació electrònica passa a ser la forma habitual de notificació de les actuacions de la Agència Tributaria. Les notificacions es faran a través d’una adreça de correu electrònic que facilitarà l’Administració Tributària.

2.- La Agència Tributaria, prèviament al inici de l’obligació, notificarà per carta als obligats a rebre les comunicacions la inclusió en el sistema.

3.- L’accés al compte el podran efectuar directament l’obligat tributari o mitjançant un apoderat amb un apoderament específic per rebre notificacions telemàtiques de la Agència Tributaria. Per poder accedir a aquests correus electrònics s’haurà d’obtenir certificat electrònic, el qual es pot aconseguir de forma gratuïta en les Oficines de la Administració Tributària.

4.- Els efectes de la notificació es produiran en el moment de l’ accés al contingut del acte notificat o si no s’efectua l’accés en el termini de 10 dies naturals des de la seva posada a disposició en aquesta direcció electrònica. Transcorregut el termini indicat de 10 dies, la notificació s’entén practicada i així constarà a la bústia electrònica.

Entrada en vigor de la responsabilitat penal de les empreses

Segons l’última reforma del Codi Penal les persones jurídiques poden ser responsables penalment, fet totalment nou a Espanya, dels presumptes delictes comesos en nom de la pròpia empresa o pels directius o empleats de la mateixa (incrementa el risc pels Administradors).

És responsabilitat de l’empresa el disposar d’un sistema de control intern que permeti la detecció i denúncia de les persones que puguin cometre alguna acció delictiva, de les característiques que el Codi especifica, per no ser responsable subsidiari d’aquests actes i, per tant, no ser imputat i condemnat amb penes que puguin portar a la dissolució de la pròpia empresa. Aquesta responsabilitat penal només afecta les empreses privades, el sector públic queda fora d’aquesta regulació.

Bases cotització autònoms (Llei 39/2010)

Es modifiquen les bases mínimes i màximes de cotització per als autònoms el 2011. S’incrementen les quanties i es modifica l’àmbit temporal per seleccionar la base màxima a partir dels 47 anys.

Com a norma general les bases de cotització en autònoms pel 2010 queden fixades en les quanties següents:

  • Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.
  • Base màxima de cotització: 3.230,10 euros mensuals

Factura electrònica

A partir de l’1 de novembre de 2010, totes les persones físiques o societats mercantils que emetin factures a les Administracions Públiques de l’Estat han de fer-ho obligatòriament mitjançant el sistema de factura electrònica.

Aquesta mesura pretén fomentar, inicialment a través de la facturació a l’Administració de l’Estat i intentant estendre el seu ús a la resta d’operacions mercantils, la utilització d’aquest sistema electrònic d’emissió, enviament i recepció de factures.

Informació facilitada per DS Advocats i Economistes

Etiquetas: , , ,
10 enero 2011

Novedades IRPF 2011

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, a partir de 1.1.2011 coexistirán dos regímenes de deducción en vivienda.

Aunque se trata de una norma que todavía no está en vigor, dada la transcendencia social de la materia, la Agencia Tributaria le adelanta la información disponible. La modificación del Proyecto en su tramitación parlamentaria puede alterar su contenido.

Etiquetas:
2 marzo 2010

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

El IAE es un tributo directo de carácter real y obligatorio. El hecho imponible del IAE está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Así, es irrelevante la habitualidad o no en el ejercicio de la actividad y la existencia o no de ánimo de lucro o incluso de beneficio.

En este impuesto es importante definir qué se entiende por actividad empresarial, es así que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. A los fines de este tributo también se consideran actividades empresariales, las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. Por consiguiente, no tienen tal consideración las actividades agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras. También las de carácter profesional cuando se ejerciten por personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la LGT.

Sujetos Pasivos: Por lo tanto podemos definir que los sujetos pasivos de este impuesto son las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad separada o un patrimonio susceptible de imposición), siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

En definitiva, son sujetos pasivos del impuesto, los titulares de las actividades empresariales, profesionales y artísticas, teniendo especial trascendencia el concepto de “titularidad de la actividad” a la hora de delimitar el sujeto pasivo del impuesto.

Resaltemos que solo estarán alcanzados por este impuesto los sujetos pasivos cuando el importe neto de la cifra de negocios supere 1.000.000 de euros, quienes tengan una cifra de negocios inferior a ese importe están exentos.

En la actualidad están exentos del pago de este impuesto, entre otros, los siguientes:

– Las personas físicas.

– Las sociedades civiles y sociedades mercantiles, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

– Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

– Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, bajo determinadas condiciones.

– Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre que operen en España mediante establecimiento permanente, y tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Como este es un tributo local, el alta debe realizarse en el ayuntamiento donde se lleva a cabo la actividad económica (donde tenga el local o el domicilio si carece de él o donde realiza la prestación de servicios si es itinerante). Es necesario hacer el alta en el momento del inicio de la actividad, aunque la misma puede presentarse con una antelación de diez días. Cualquier variación de actividad o de cualquier elemento tributario así como la baja se debe presentar como muy tarde en los treinta días siguientes a tener lugar los mismos.

Cuota tributaria:

Este impuesto establece su importe a través de una cuota tributaria, que se obtiene directamente de la aplicación de las tarifas del impuesto, recogidas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 junto con la Instrucción para su aplicación.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar los distintos elementos que intervienen en su determinación, es decir: la cuota de tarifa, el coeficiente de ponderación, el coeficiente municipal de situación, si procede, y el recargo provincial en los supuestos en que así se haya establecido legalmente.

Por lo tanto, las tarifas del impuesto tienen una parte fija según tipo de actividad y tamaño del municipio y otra en función de los metros cuadrados del local. Estas cantidades pueden verse incrementadas por los ayuntamientos a través de sus respectivas ordenanzas fiscales con recargo en ningún caso superior al 40%.

La cuota será proporcional al número de trimestres naturales del año en los que se esté de alta. La cantidad resultante se cobra una vez al año o fraccionada en dos semestres.

Fuente: http://gestionpyme.com/impuesto-a-las-actividades-economicas-iae/

Etiquetas:
20 febrero 2010

Campaña Renta 2010

En los últimos dos años se ha generalizado el uso del Borrador de la Declaración de Renta. Al parecer esta herramienta ha resultado por igual de útil, tanto a la Agencia Tributaria como a los contribuyentes.

Como sabemos se acercan los días en que debemos concentrarnos en la odiosa tarea de resumir en una declaración, todo lo que nos ha acontecido en materia económica durante el año anterior.

Dado que Hacienda ya cuenta con datos sobre nuestra actividad económica, los que recoge a través de las declaraciones de, por ejemplo, otros impuestos, tiene la posibilidad de armar con los mismos nuestra declaración de renta, lo que llamamos Borrador de la Declaración.

Una vez que la misma nos es enviada, nos queda revisar ítem por ítem lo estimado por Haciendo y compararlo con nuestros datos, a fin de validarlos. Para poder revisarlo de mejor forma, es muy útil la utilización del Programa Padre (su versión para la próxima declaración, aún no está disponible), donde volcando los datos obtendremos la declaración hecha por nosotros mismos, así como el Simulador de Renta, que pone a nuestra disposición la Agencia Tributaria.

Si el borrador es correcto, solo hay que confirmarlo, en las fechas previstas por la AEAT.

Pero recordemos que pueden solicitar este Borrador de Renta a la Agencia Tributaria todos los contribuyentes obligados a presentar la declaración, cuyas rentas procedan exclusivamente de:

– Rendimientos del trabajo

– Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o a ingreso a cuenta, así como los derivados de Letras del Tesoro.

– Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de dos inmuebles.

– Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, así como las subvenciones para la adquisición de vivienda habitual.

Formas de solicitar el Borrador:

Si el contribuyente en su borrador de la declaración anterior lo solicitó, marcando la casilla 86, recibirá automáticamente su Borrador de Declaración de Renta de 2010.

Si esto no ocurrió, entre el lunes 1º de marzo de 2010 hasta el 23 de junio de 2010, tendrá la posibilidad de solicitar su Borrador de Renta por el ejercicio 2009, a través de:

– La web de la Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es

– Línea Servicio Automático: llamando al teléfono 901 12 12 24 las 24 hs.

– Línea Renta Asistencia: a través del teléfono 901 200 345

– Personalmente: en las oficinas de la Agencia Tributaria.

También es posible solicitar el borrador a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT), para lo que Hacienda ha elaborado un manual explicando todo el proceso.

Etiquetas: ,
A %d blogueros les gusta esto: