Posts tagged ‘Transmisiones’

23 enero 2009

Algunes Novetats Fiscals pel 2009

A finals de l’any 2008 es van publicar una sèrie de mesures de caire fiscal amb incidència a partir de l’exercici 2009, en podem destacar:

  • Real Decret 1975/2008, sobre mesures urgents en matèria fical i econòmica, ocupació i accés a la vivenda.
  • Real Decret 1793/2008, modificació del Reglament de Societats.
  • Llei 2/2008 i Llei 3/2008 de 23 de desembre, per la qual es suprimeix el gravament de l’impost de Patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’Impost sobre el Valor Afegit.

Algunes millores al respecte de l’IRPF

– Els contribuents que hagin adquirit un habitatge els anys 2006, 2007 o 2008 amb la intenció de finançar aquesta adquisició venen un altre habitatge, s’amplia el termini per realitzar aquesta venda fins el 31 de desembre del 2010, sense perdre l’exoneració del guany patrimonial obtingut.

– Els contribuents titulars de comptes-habitatge, el termini del qual es compleix entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2010, disposaran fins aquesta darrera data per adquirir una vivenda.

– Els ontribuents amb ingressos del treball inferiors a 33.007,2 euros i que vagin a aplicar-se la deducció per adquisició d’habitatge habitual adquirit mitjançant finançament, podran sol·licitar a la seva empresa una reducció del 2% en la seva retenció. La rebaixa tindrà efecte a partir de la data de comunciació(amb un mínim abans de 5 dies de la confecció de la nòmina). No s’aplicarà aquesta reducció en tipus fixos del 2% i el 15% per relacions laborals especials.

Novetats Impost de Societats

– La principal novetat es l’obligació de valorar a preu de mercat amb documentació suport d’acord la llista tancada del reglament, exceptuant-se d’aquesta obligació els grups que consolidin fiscalment. S’estableix un règim sancinador al respecte entre 15.000 i 30.000 euros.

– S’actualitzen els coeficients aplicables als actius immobiliaris, corregint així la depreciació monetària.

– Les deduccions per activitats d’ I+D+IT, inclouran també les realitzades en qualsevol Estat membre de la UE i no nomès les realitzades a Espanya. El percentatge de deducció serà del 10% per tota la inversió.

–  Llibertat d’amortització en elements nous de l’immobilitzat material afectes a l’activitat econòmica en els periodes impositius 2009 i 2010.

– Els càrrecs i abonaments a reserves que tinguin consideració de despeses i ingressos com a conseqüència de l’aplicació del nou pla comptable del 2007, integraran a la base imposable del primer periòde impositiu que s’iniciï a 1 de gener de 2008. No seran considerats despesa aquelles relacionades amb dotacions a provisions.

Impost sobre el Patrimoni

– Bonificació general de la totalitat de la quota íntegra i s’elimina l’obligació de presentar declaració.

IVA

– Estaran exempts de l’impost aquelles importacions de béns d’escàs valor inferiors a 150 euros.

– Es podrà considerar total o parcialment incobrable un saldo deutor si ha transcorregut un any de de la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit. Fet que permetrà la modificació del a base imposable de l’impost.

– Es podrà demanar devolució al termini de cada període de liquidació. Per això caldrà fer el model 036 demanant l’inscripció en el registre de devolució mensual, termini que finalitza el proper 31 de gener del 2009. Els inscrits en el registre de devolució mensual estaran obligats a presentar declaració informativa model 340 amb el contingut del llibre registre de factures per cada període de presentació.

Si desprès de 3 mesos d’haver demanat la inscripció en el registre de devolució mensual no s’ha rebut notificació expresa de resolució s’entendrà com a desestimat.

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats.

– En la transmissió de crèdits o drets per obtenir determinats bens, la base imposable en el cas d’immobles en cosntrucció estarà formada pel valor reals del bé en el moment de la transmissió del crèdit o el be. Si la comprovació del valor per part de l’Administració es inferior al preu pactat s’agafarà aquest últim valor com a base imposable.

– Es consideraran com a no subjectes a l’impost:

Les operacions de reestructuració per trasllats de seus socials de societats de un Estat membre de la UE a un altre.

La modificació estatutària o de constitució d’una societat.

Les operacions de tràfic en territori espanyol, dutes a terme per sucursals o establiments permanents de societats amb domicili social en un Estat membre de la UE diferent a Espanya.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: