Posts tagged ‘Sociedades’

17 enero 2011

Novetats Fiscals 20011

Com a conseqüència de la aprovació de diferents lleis en el últim període de l’any adjuntem un recull de mesures que poden ser d’especial interès , entre d’altres les publicades en el Reial Decret Llei 13/2010 de data 3 de desembre de 2010 de Recull de mesures en el àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació de treball publicades en i en els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011, Llei 39/2010, de 22 de desembre de 2010.

Impost sobre Societats

Per tots els períodes impositius començats a partir de 1 de gener de 2011, s’introdueixen modificacions en el text refós de la Llei del Impost sobre Societats vigent, les principals modificacions introduïdes son:

1. A les entitats o persones vinculades amb import net de xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros no se’ls exigirà que documentin les operacions vinculades sempre i quan el total de operacions vinculades no superi el import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat. (modificació art. 16.2)

2. S’augmenta el límit per poder ser considerat PYME i per tant per poder acollir-se als avantatges fiscals d’aquestes societats, a partir de l’1 de gener de 2011 es podran acollir al règim especial d’empreses de reduïda dimensió les societats que en el període immediatament anterior hagin tingut una xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros (fins ara 8 milions) (modificació art. 108). Quan l’entitat sigui de nova creació la xifra de negocis s’elevarà a l’any i quant formi part d’un grup d’empreses, en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, el import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats del grup. Aquest règim també serà d’aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents al període impositiu en el que l’entitat superi els 10 milions d’euros sempre que l’entitat hagi complert els requisits exigits en aquell període i en els dos anteriors.

3. El tipus de gravamen de les empreses de reduïda dimensió, segons els límits establerts en l’apartat anterior, serà el següent :

 • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 25% .(abans fins a 120.202,41)
 • El import restant 30%.

4. El tipus de gravamen de les entitats que en els períodes impositius iniciats en els anys 2009, 2010 i 2011 hagin tingut una xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i una plantilla mitja inferior a 25 treballadors, serà el següent:

a) Per les entitats amb períodes impositius iniciats al 2009 (només per societats que tanquin l’exercici entre el 3 i el 31 de desembre de 2010) o al 2010

 • Base imposable entre 0 i 120.202,41 euros 20%
 • El import restant 25%.

b) Per les que hagin iniciat el seu període impositiu l’exercici 2011

 • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 20%
 • El import restant 25%

5. Llibertat d’amortització dels elements nous del actiu material tangible. S’estableix un règim fiscal de llibertat d’amortització de les inversions noves en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques (tant societats com empresaris o professionals) , sense que es condicioni aquest incentiu al manteniment d’ocupació, tal i com s’exigia en la normativa anterior. A més, a partir de l’any 2011 aquest incentiu fiscal amplia el seu àmbit temporal d’aplicació fins l’any 2015.

6. Modificacions Llei Pressupostos:

Estaran obligats a aplicar la modalitat de l’ article 45.3 (càlcul mitjançant el balanç al trimestre corresponent, a multiplicar pel tipus impositiu corresponent multiplicat pel percentatge per 5/7) aquells que superin la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors.

La deducció del fons de comerç s’adapta a las directrius europees, afegint a l’articulat de la Llei el fet de què la deducció no serà d’ aplicació a les adquisicions de valors representatius de la participació en fons propis de entitats residents en altre Estat membre de la Unió Europea, realitzades a partir de 21 de desembre de 2007.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Llei 39/2010)

1. S’afegeixen dos trams a l’escala de gravamen de l’impost, el de 120.000 euros i el de 175.000 euros, aquests nous trams estaran gravats al de 22,5% i el 23,5% en la part estatal, a falta de concretar el tram autonòmic.

2. Les retribucions plurianuals, que es beneficiaven amb una reducció del 40%, ara tindran un límit de 300.000 euros per beneficiar-se d’aquesta.

3. Es modifica el tipus de gravamen passant a ser renta de l’estalvi les percepcions derivades de les reduccions de capital social amb devolució d’aportacions de socis de les SICAV, igualment en el supòsit de repartiment de prima de emissió d’ accions a aquests últims, corregint-se així l’actual diferiment de la tributació que es produïa.

4. Deducció per Vivenda Habitual: A partir de l’1 de gener de 2011 només serà aplicable als contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals, establint un règim transitori que permetrà continuar fent la deducció corresponent a aquells que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició ja gaudien d’aquest benefici fiscal.

5. S’eleva del 50% al 60% la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament de béns immobles destinats a vivenda. S’afegeix una disposició transitòria en la qual s’amplia l’aplicació de la reducció del 100 per 100 per aquests lloguers, fins que el arrendatari compleixi 35 anys d’edat i quan el contracte d’arrendament s’hagués celebrat amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 amb el citat arrendatari.

6. Deducció per lloguer de vivenda habitual, pels contribuents amb una base imposable inferior a 24.107,20 euros, aplicant un 10,05% de la quantitat total pagada en concepte de lloguer en el període impositiu , amb un màxim de:

a) Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros, 6.040 euros

b) Quan la base imposable estigui entre 17.707,20 euros i 24.107,20 euros, 9.040 euros menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros.

Impost sobre la Renta dels no residents (Llei 39/2010)

S’equipara amb la jurisprudència comunitària afegint a la nostra legislació per que restin exempts els dividends distribuïts per societats filials residents en Espanya a societats matrius residents en la Unió Europea o als seus establiments permanents, amb el percentatge de participació requerit per la normativa de l’Impost sobre Societats en lo relatiu a l’aplicació de la deducció del 100% per evitar la doble imposició interna en el pagament de dividends.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (RDL 13/2010)

Queden exempts de l’impost la constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions de socis que suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva de les societats o del domicili social d’una Societat quan ni una ni l’altre estiguessin prèviament situades en un Estat membre de la Unió Europea, a partir del 3 de desembre de 2010.

Cambres de Comerç (RDL 13/2010)

Modificació d’articles de la Llei de Cambres amb l’objectiu d’eliminar l’obligatorietat de pertànyer a les Cambres i de pagar la quota cambral.

Mesures per agilitzar i simplificar la constitució de societats mercantils de capital (RDL 13/2010)

S’ agilitza la constitució de societats. La reforma permetrà que tots els tràmits necessaris per la constitució de societats de responsabilitat limitada puguin portar-se a termini, amb caràcter general, en un màxim de cinc dies, exceptuant només aquells casos en que l’elevada quantia del capital o la complexitat de la estructura societària exigeixi un examen més detallat.

L’Objectiu és que la constitució d’una societat limitada es dugui a terme, en un termini màxim d’un a cinc dies, i amb uns aranzels notarials i registrals més reduïts.

S’eliminen les obligacions de publicitat en diaris d’actes societaris com constitució, modificació d’estatuts, reducció de capital, convocatòria de juntes d’accionistes o dissolució.

Notificació electrònica de requeriments.

En el Reial decret 1363/2010 de 29 d’ octubre es van produir una sèrie de novetats en la notificació de requeriments, procedim a detallar breument els punts informatius més importants:

1.- Apareix l’obligació de rebre per mitjans electrònics, comunicacions i notificacions i requeriments d’Hisenda a les Societats Anònimes (NIF lletra A) i de Responsabilitat Limitada (NIF lletra B), la notificació electrònica passa a ser la forma habitual de notificació de les actuacions de la Agència Tributaria. Les notificacions es faran a través d’una adreça de correu electrònic que facilitarà l’Administració Tributària.

2.- La Agència Tributaria, prèviament al inici de l’obligació, notificarà per carta als obligats a rebre les comunicacions la inclusió en el sistema.

3.- L’accés al compte el podran efectuar directament l’obligat tributari o mitjançant un apoderat amb un apoderament específic per rebre notificacions telemàtiques de la Agència Tributaria. Per poder accedir a aquests correus electrònics s’haurà d’obtenir certificat electrònic, el qual es pot aconseguir de forma gratuïta en les Oficines de la Administració Tributària.

4.- Els efectes de la notificació es produiran en el moment de l’ accés al contingut del acte notificat o si no s’efectua l’accés en el termini de 10 dies naturals des de la seva posada a disposició en aquesta direcció electrònica. Transcorregut el termini indicat de 10 dies, la notificació s’entén practicada i així constarà a la bústia electrònica.

Entrada en vigor de la responsabilitat penal de les empreses

Segons l’última reforma del Codi Penal les persones jurídiques poden ser responsables penalment, fet totalment nou a Espanya, dels presumptes delictes comesos en nom de la pròpia empresa o pels directius o empleats de la mateixa (incrementa el risc pels Administradors).

És responsabilitat de l’empresa el disposar d’un sistema de control intern que permeti la detecció i denúncia de les persones que puguin cometre alguna acció delictiva, de les característiques que el Codi especifica, per no ser responsable subsidiari d’aquests actes i, per tant, no ser imputat i condemnat amb penes que puguin portar a la dissolució de la pròpia empresa. Aquesta responsabilitat penal només afecta les empreses privades, el sector públic queda fora d’aquesta regulació.

Bases cotització autònoms (Llei 39/2010)

Es modifiquen les bases mínimes i màximes de cotització per als autònoms el 2011. S’incrementen les quanties i es modifica l’àmbit temporal per seleccionar la base màxima a partir dels 47 anys.

Com a norma general les bases de cotització en autònoms pel 2010 queden fixades en les quanties següents:

 • Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.
 • Base màxima de cotització: 3.230,10 euros mensuals

Factura electrònica

A partir de l’1 de novembre de 2010, totes les persones físiques o societats mercantils que emetin factures a les Administracions Públiques de l’Estat han de fer-ho obligatòriament mitjançant el sistema de factura electrònica.

Aquesta mesura pretén fomentar, inicialment a través de la facturació a l’Administració de l’Estat i intentant estendre el seu ús a la resta d’operacions mercantils, la utilització d’aquest sistema electrònic d’emissió, enviament i recepció de factures.

Informació facilitada per DS Advocats i Economistes

Anuncio publicitario
Etiquetas: , , ,
4 mayo 2009

Novedades fiscales primer trimestre 2009

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Deducción de las pérdidas por deterioro de empresas del grupo y asociadas.

La nueva normativa aplicable a  partir del 1 de enero del 2008 era más restrictiva que la normativa anterior, lo que hacía que las pérdidas de estas filiales no se puedan deducir en la empresa matriz, y más aún teniendo en cuenta el ajuste de la primera aplicación del Nuevo Plan de Contabilidad, que hacia que muchas provisiones dotadas en ejercicios anteriores con las anteriores normas contables se tenían que revertir en el 2008 con un impacto directo sobre la cuota a pagar del Impuesto. Dada la situación el Legislador ha buscado una solución modificando la Ley 4/2008 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades, permitiendo la deducción de la depreciación de la cartera y dotando de una norma transitoria que desactiva el impacto fiscal del ajuste contable de primera aplicación por este concepto.

Impacto sobre el Impuesto de sociedades por ajustes de la primera aplicación del Nuevo Plan General Contable.

Se ofrece a las sociedades la posibilidad de diferir en tres años (ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2008 y los dos sucesivos) la integración en la base imponible del saldo de los ajustes positivos y negativos fruto de la primera aplicación del NPGC.

Libertad de amortización

Se establece la posibilidad de amortizar libremente las nuevas adquisiciones de elementos del inmovilizado material o las inversiones inmobiliarias puestas a disposición de la empresa en ejercicios iniciados en 2009 o 2010 con la condición que se mantenga la ocupación.

Deducción medioambiental

Se mantiene la deducción medioambiental i se incrementan los porcentajes.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Como en el IRPF se modifica el concepto de rehabilitación para excluirlo del cómputo cuantitativo de comparación del coste de la obra (tiene que superar el 25% del valor del inmueble) y el valor del terreno, con esta medida se consigue calificar más obras como rehabilitación, por lo que se podrán beneficiar del tipo impositivo reducido, las ventas de los inmuebles rehabilitados se consideraran primera transmisión, lo que hará que se graben con IVA, y la adquisición de los inmuebles para rehabilitar, por tanto, llevaran IVA, lo que los excluye de la tributación por Transmisiones Patrimoniales Onerosas que es un impuesto no deducible para el empresario.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONA FÍSICAS

 • Se amplia el plazo de cuatro años para materializar los importes depositados en  cuentas de ahorro vivienda con vencimiento 2008, 2009 o 2010 i se amplia hasta el 31 de diciembre del 2010.
 • A los efectos de la deducción por adquisición de vivienda habitual, se modifica el concepto de rehabilitación de manera que, en el límite cuantitativo del importe de la obra, no intervenga el valor del terreno, con lo cual es más fácil que una obra se califique como de rehabilitación y por tanto se pueda aplicar la deducción.
 • Posibilidad de rescatar anticipadamente el Plan de Pensiones desde el día siguiente que se deje de percibir prestaciones por desempleo cuando se continúe estando en el paro. 
 • IRPF en Cataluña. Principales novedades:
  • Deducción del 1,5% de las cantidades satisfechas para la rehabilitación de vivienda habitual (aplicable en 2008).
  • Deducción del 25% (límite del 10% de la cuota íntegra autonómica) de las cantidades donadas a centros de investigación adscritos a universidades catalanas.
  • Deducción del 15% (con el límite del 5% de la cuota íntegra autonómica) de las cantidades donadas a fundaciones o asociaciones vinculadas a la protección del medio ambiente.
  • Deducción de 150 euros en declaración individual o 300 en conjunta, por nacimiento o adopción de hijos.
  • Deducción del 10% de las cantidades satisfechas por alquiler de vivienda habitual para determinados colectivos, con un máximo de 300 euros /año (600 euros en caso de familia numerosa).
  • Compensación fiscal para la deducción por inversión en vivienda habitual.

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL

Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo.

 • Modificación del interés legal del dinero y el tipo de interés de demora que pasan a ser respectivamente des del 1 de abril del 4 i el 5%.
 • Desaparece la supresión de las deducciones por I+D+i anunciada para el 2012.
 • Las modificaciones más importantes se realizan en la Ley Concursal con la pretensión de facilitar la refinanciación de las empresas con dificultades financieras, reducir los costes de tramitación y mejorar la situación jurídica de trabajadores y empresas que se encuentran en estos procedimientos, introduciendo un complejo régimen transitorio.

 

Etiquetas: , ,
7 abril 2009

Deducibilidad fiscal retribuciones de los administradores

Con el propósito de clarificar el tratamiento fiscal de las retribuciones satisfechas a los administradores de sociedades mercantiles en el Impuesto sobre Sociedades, la Dirección General de Tributos a solicitud del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha emitido un informe que establece el criterio que aplicarán los órganos inspectores en las comprobaciones que desarrollen.

El informe concluye que «los gastos representativos de las retribuciones satisfechas a los administradores de sociedades mercantiles tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto de Sociedades, de acuerdo con la normativa vigente regulada en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando los estatutos (de dichas sociedades) establezcan el caracter remunerado del cargo, aunque no se cumplieran de forma escrupulosa con todos y cada unos de los requisitos que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil»

Etiquetas: ,
23 enero 2009

Algunes Novetats Fiscals pel 2009

A finals de l’any 2008 es van publicar una sèrie de mesures de caire fiscal amb incidència a partir de l’exercici 2009, en podem destacar:

 • Real Decret 1975/2008, sobre mesures urgents en matèria fical i econòmica, ocupació i accés a la vivenda.
 • Real Decret 1793/2008, modificació del Reglament de Societats.
 • Llei 2/2008 i Llei 3/2008 de 23 de desembre, per la qual es suprimeix el gravament de l’impost de Patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’Impost sobre el Valor Afegit.

Algunes millores al respecte de l’IRPF

– Els contribuents que hagin adquirit un habitatge els anys 2006, 2007 o 2008 amb la intenció de finançar aquesta adquisició venen un altre habitatge, s’amplia el termini per realitzar aquesta venda fins el 31 de desembre del 2010, sense perdre l’exoneració del guany patrimonial obtingut.

– Els contribuents titulars de comptes-habitatge, el termini del qual es compleix entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2010, disposaran fins aquesta darrera data per adquirir una vivenda.

– Els ontribuents amb ingressos del treball inferiors a 33.007,2 euros i que vagin a aplicar-se la deducció per adquisició d’habitatge habitual adquirit mitjançant finançament, podran sol·licitar a la seva empresa una reducció del 2% en la seva retenció. La rebaixa tindrà efecte a partir de la data de comunciació(amb un mínim abans de 5 dies de la confecció de la nòmina). No s’aplicarà aquesta reducció en tipus fixos del 2% i el 15% per relacions laborals especials.

Novetats Impost de Societats

– La principal novetat es l’obligació de valorar a preu de mercat amb documentació suport d’acord la llista tancada del reglament, exceptuant-se d’aquesta obligació els grups que consolidin fiscalment. S’estableix un règim sancinador al respecte entre 15.000 i 30.000 euros.

– S’actualitzen els coeficients aplicables als actius immobiliaris, corregint així la depreciació monetària.

– Les deduccions per activitats d’ I+D+IT, inclouran també les realitzades en qualsevol Estat membre de la UE i no nomès les realitzades a Espanya. El percentatge de deducció serà del 10% per tota la inversió.

–  Llibertat d’amortització en elements nous de l’immobilitzat material afectes a l’activitat econòmica en els periodes impositius 2009 i 2010.

– Els càrrecs i abonaments a reserves que tinguin consideració de despeses i ingressos com a conseqüència de l’aplicació del nou pla comptable del 2007, integraran a la base imposable del primer periòde impositiu que s’iniciï a 1 de gener de 2008. No seran considerats despesa aquelles relacionades amb dotacions a provisions.

Impost sobre el Patrimoni

– Bonificació general de la totalitat de la quota íntegra i s’elimina l’obligació de presentar declaració.

IVA

– Estaran exempts de l’impost aquelles importacions de béns d’escàs valor inferiors a 150 euros.

– Es podrà considerar total o parcialment incobrable un saldo deutor si ha transcorregut un any de de la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit. Fet que permetrà la modificació del a base imposable de l’impost.

– Es podrà demanar devolució al termini de cada període de liquidació. Per això caldrà fer el model 036 demanant l’inscripció en el registre de devolució mensual, termini que finalitza el proper 31 de gener del 2009. Els inscrits en el registre de devolució mensual estaran obligats a presentar declaració informativa model 340 amb el contingut del llibre registre de factures per cada període de presentació.

Si desprès de 3 mesos d’haver demanat la inscripció en el registre de devolució mensual no s’ha rebut notificació expresa de resolució s’entendrà com a desestimat.

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats.

– En la transmissió de crèdits o drets per obtenir determinats bens, la base imposable en el cas d’immobles en cosntrucció estarà formada pel valor reals del bé en el moment de la transmissió del crèdit o el be. Si la comprovació del valor per part de l’Administració es inferior al preu pactat s’agafarà aquest últim valor com a base imposable.

– Es consideraran com a no subjectes a l’impost:

Les operacions de reestructuració per trasllats de seus socials de societats de un Estat membre de la UE a un altre.

La modificació estatutària o de constitució d’una societat.

Les operacions de tràfic en territori espanyol, dutes a terme per sucursals o establiments permanents de societats amb domicili social en un Estat membre de la UE diferent a Espanya.

A %d blogueros les gusta esto: