Archive for ‘Factura Electrónica’

17 enero 2011

Novetats Fiscals 20011

Com a conseqüència de la aprovació de diferents lleis en el últim període de l’any adjuntem un recull de mesures que poden ser d’especial interès , entre d’altres les publicades en el Reial Decret Llei 13/2010 de data 3 de desembre de 2010 de Recull de mesures en el àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació de treball publicades en i en els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011, Llei 39/2010, de 22 de desembre de 2010.

Impost sobre Societats

Per tots els períodes impositius començats a partir de 1 de gener de 2011, s’introdueixen modificacions en el text refós de la Llei del Impost sobre Societats vigent, les principals modificacions introduïdes son:

1. A les entitats o persones vinculades amb import net de xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros no se’ls exigirà que documentin les operacions vinculades sempre i quan el total de operacions vinculades no superi el import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat. (modificació art. 16.2)

2. S’augmenta el límit per poder ser considerat PYME i per tant per poder acollir-se als avantatges fiscals d’aquestes societats, a partir de l’1 de gener de 2011 es podran acollir al règim especial d’empreses de reduïda dimensió les societats que en el període immediatament anterior hagin tingut una xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros (fins ara 8 milions) (modificació art. 108). Quan l’entitat sigui de nova creació la xifra de negocis s’elevarà a l’any i quant formi part d’un grup d’empreses, en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, el import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats del grup. Aquest règim també serà d’aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents al període impositiu en el que l’entitat superi els 10 milions d’euros sempre que l’entitat hagi complert els requisits exigits en aquell període i en els dos anteriors.

3. El tipus de gravamen de les empreses de reduïda dimensió, segons els límits establerts en l’apartat anterior, serà el següent :

  • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 25% .(abans fins a 120.202,41)
  • El import restant 30%.

4. El tipus de gravamen de les entitats que en els períodes impositius iniciats en els anys 2009, 2010 i 2011 hagin tingut una xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i una plantilla mitja inferior a 25 treballadors, serà el següent:

a) Per les entitats amb períodes impositius iniciats al 2009 (només per societats que tanquin l’exercici entre el 3 i el 31 de desembre de 2010) o al 2010

  • Base imposable entre 0 i 120.202,41 euros 20%
  • El import restant 25%.

b) Per les que hagin iniciat el seu període impositiu l’exercici 2011

  • Base imposable entre 0 i 300.000 euros 20%
  • El import restant 25%

5. Llibertat d’amortització dels elements nous del actiu material tangible. S’estableix un règim fiscal de llibertat d’amortització de les inversions noves en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques (tant societats com empresaris o professionals) , sense que es condicioni aquest incentiu al manteniment d’ocupació, tal i com s’exigia en la normativa anterior. A més, a partir de l’any 2011 aquest incentiu fiscal amplia el seu àmbit temporal d’aplicació fins l’any 2015.

6. Modificacions Llei Pressupostos:

Estaran obligats a aplicar la modalitat de l’ article 45.3 (càlcul mitjançant el balanç al trimestre corresponent, a multiplicar pel tipus impositiu corresponent multiplicat pel percentatge per 5/7) aquells que superin la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors.

La deducció del fons de comerç s’adapta a las directrius europees, afegint a l’articulat de la Llei el fet de què la deducció no serà d’ aplicació a les adquisicions de valors representatius de la participació en fons propis de entitats residents en altre Estat membre de la Unió Europea, realitzades a partir de 21 de desembre de 2007.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Llei 39/2010)

1. S’afegeixen dos trams a l’escala de gravamen de l’impost, el de 120.000 euros i el de 175.000 euros, aquests nous trams estaran gravats al de 22,5% i el 23,5% en la part estatal, a falta de concretar el tram autonòmic.

2. Les retribucions plurianuals, que es beneficiaven amb una reducció del 40%, ara tindran un límit de 300.000 euros per beneficiar-se d’aquesta.

3. Es modifica el tipus de gravamen passant a ser renta de l’estalvi les percepcions derivades de les reduccions de capital social amb devolució d’aportacions de socis de les SICAV, igualment en el supòsit de repartiment de prima de emissió d’ accions a aquests últims, corregint-se així l’actual diferiment de la tributació que es produïa.

4. Deducció per Vivenda Habitual: A partir de l’1 de gener de 2011 només serà aplicable als contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals, establint un règim transitori que permetrà continuar fent la deducció corresponent a aquells que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició ja gaudien d’aquest benefici fiscal.

5. S’eleva del 50% al 60% la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament de béns immobles destinats a vivenda. S’afegeix una disposició transitòria en la qual s’amplia l’aplicació de la reducció del 100 per 100 per aquests lloguers, fins que el arrendatari compleixi 35 anys d’edat i quan el contracte d’arrendament s’hagués celebrat amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 amb el citat arrendatari.

6. Deducció per lloguer de vivenda habitual, pels contribuents amb una base imposable inferior a 24.107,20 euros, aplicant un 10,05% de la quantitat total pagada en concepte de lloguer en el període impositiu , amb un màxim de:

a) Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros, 6.040 euros

b) Quan la base imposable estigui entre 17.707,20 euros i 24.107,20 euros, 9.040 euros menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros.

Impost sobre la Renta dels no residents (Llei 39/2010)

S’equipara amb la jurisprudència comunitària afegint a la nostra legislació per que restin exempts els dividends distribuïts per societats filials residents en Espanya a societats matrius residents en la Unió Europea o als seus establiments permanents, amb el percentatge de participació requerit per la normativa de l’Impost sobre Societats en lo relatiu a l’aplicació de la deducció del 100% per evitar la doble imposició interna en el pagament de dividends.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (RDL 13/2010)

Queden exempts de l’impost la constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions de socis que suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva de les societats o del domicili social d’una Societat quan ni una ni l’altre estiguessin prèviament situades en un Estat membre de la Unió Europea, a partir del 3 de desembre de 2010.

Cambres de Comerç (RDL 13/2010)

Modificació d’articles de la Llei de Cambres amb l’objectiu d’eliminar l’obligatorietat de pertànyer a les Cambres i de pagar la quota cambral.

Mesures per agilitzar i simplificar la constitució de societats mercantils de capital (RDL 13/2010)

S’ agilitza la constitució de societats. La reforma permetrà que tots els tràmits necessaris per la constitució de societats de responsabilitat limitada puguin portar-se a termini, amb caràcter general, en un màxim de cinc dies, exceptuant només aquells casos en que l’elevada quantia del capital o la complexitat de la estructura societària exigeixi un examen més detallat.

L’Objectiu és que la constitució d’una societat limitada es dugui a terme, en un termini màxim d’un a cinc dies, i amb uns aranzels notarials i registrals més reduïts.

S’eliminen les obligacions de publicitat en diaris d’actes societaris com constitució, modificació d’estatuts, reducció de capital, convocatòria de juntes d’accionistes o dissolució.

Notificació electrònica de requeriments.

En el Reial decret 1363/2010 de 29 d’ octubre es van produir una sèrie de novetats en la notificació de requeriments, procedim a detallar breument els punts informatius més importants:

1.- Apareix l’obligació de rebre per mitjans electrònics, comunicacions i notificacions i requeriments d’Hisenda a les Societats Anònimes (NIF lletra A) i de Responsabilitat Limitada (NIF lletra B), la notificació electrònica passa a ser la forma habitual de notificació de les actuacions de la Agència Tributaria. Les notificacions es faran a través d’una adreça de correu electrònic que facilitarà l’Administració Tributària.

2.- La Agència Tributaria, prèviament al inici de l’obligació, notificarà per carta als obligats a rebre les comunicacions la inclusió en el sistema.

3.- L’accés al compte el podran efectuar directament l’obligat tributari o mitjançant un apoderat amb un apoderament específic per rebre notificacions telemàtiques de la Agència Tributaria. Per poder accedir a aquests correus electrònics s’haurà d’obtenir certificat electrònic, el qual es pot aconseguir de forma gratuïta en les Oficines de la Administració Tributària.

4.- Els efectes de la notificació es produiran en el moment de l’ accés al contingut del acte notificat o si no s’efectua l’accés en el termini de 10 dies naturals des de la seva posada a disposició en aquesta direcció electrònica. Transcorregut el termini indicat de 10 dies, la notificació s’entén practicada i així constarà a la bústia electrònica.

Entrada en vigor de la responsabilitat penal de les empreses

Segons l’última reforma del Codi Penal les persones jurídiques poden ser responsables penalment, fet totalment nou a Espanya, dels presumptes delictes comesos en nom de la pròpia empresa o pels directius o empleats de la mateixa (incrementa el risc pels Administradors).

És responsabilitat de l’empresa el disposar d’un sistema de control intern que permeti la detecció i denúncia de les persones que puguin cometre alguna acció delictiva, de les característiques que el Codi especifica, per no ser responsable subsidiari d’aquests actes i, per tant, no ser imputat i condemnat amb penes que puguin portar a la dissolució de la pròpia empresa. Aquesta responsabilitat penal només afecta les empreses privades, el sector públic queda fora d’aquesta regulació.

Bases cotització autònoms (Llei 39/2010)

Es modifiquen les bases mínimes i màximes de cotització per als autònoms el 2011. S’incrementen les quanties i es modifica l’àmbit temporal per seleccionar la base màxima a partir dels 47 anys.

Com a norma general les bases de cotització en autònoms pel 2010 queden fixades en les quanties següents:

  • Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.
  • Base màxima de cotització: 3.230,10 euros mensuals

Factura electrònica

A partir de l’1 de novembre de 2010, totes les persones físiques o societats mercantils que emetin factures a les Administracions Públiques de l’Estat han de fer-ho obligatòriament mitjançant el sistema de factura electrònica.

Aquesta mesura pretén fomentar, inicialment a través de la facturació a l’Administració de l’Estat i intentant estendre el seu ús a la resta d’operacions mercantils, la utilització d’aquest sistema electrònic d’emissió, enviament i recepció de factures.

Informació facilitada per DS Advocats i Economistes

Anuncio publicitario
Etiquetas: , , ,
10 febrero 2010

¿Y la factura electrónica?

Desde su entrada en vigor, se pueden ver ciertos datos sobre quienes hacen un mejor uso de la factura electrónica a partir de un estudio de la empresa Seres. Cataluña y Madrid se ubican como las líderes en emisión de facturas electrónicas, registrando un porcentaje del 48,41% Cataluña y Madrid el 23,27%, también respecto a la recepción de forma telemática, Cataluña el 36,89% y Madrid el 22,37%. Estas dos son seguida por Andalucía con el 5,15%, País Vasco 3,42% y la Comunidad Valenciana el 3,36%.

Por el lado contrario las que menos, son las comunidades autónomas de Extremadura con el 0,32%, La Rioja el 0,12% y Ceuta y Melilla el 0,01%.

Mientras que, por volumen de empresas que utilizan alguna solución de emisión de factura telemática, Cataluña es la que lidera el ranking con 15,06%, seguida de Madrid 12,87% y Andalucía el 10,95%.

El estudio realizado por Seres se ha basado a partir de lo que ha obtenido de sus plataformas. Habiendo recogido una muestra de 46.256 empresas de toda España y segmentos de mercado.

Una de las conclusiones que se desprende de los resultados de su estudio, es que en España todavía se encuentra lejos de cumplir con los objetivos que se han establecidos para fomentar la sociedad digital en el ámbito de las administraciones públicas.

Respecto al tamaño de empresas, más allá de que la mayoría de las empresas que facturan electrónicamente son pymes, el impulso es generado por las grandes empresas de la distribución, ya que estas les exigen a sus proveedores que dispongan de este tipo de proceso administrativo. Justamente el motor de la facturación electrónica en España es el sector de la distribución, seguido por las Administraciones Públicas.

Fuente: http://gestionpyme.com/factura-electronica/

A %d blogueros les gusta esto: